Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.
Image Count Limit by User Group

Image Count Limit by User Group 2.0.5

No permission to download
  • Do not error when getMessagePreparer is called on a post without a thread or forum
  • Fix add-on icon in XF2.1
  • Code cleanup

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top