Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.

Hướng dẫn Cài đặt Elasticsearch 6.x trên Centos cho XenForo Enhanced Search

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
16.480
 • Addicted
 • Can't stop!
 • Keeps coming back
Tính năng tìm kiếm có sẵn trên XenForo có thể nói là đủ dùng nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, trong đó có thể kể đến tiếng Việt của chúng ta, phải nói là rất tù. Để giải quyết vấn đề này thì các bạn có thể sử dụng add-on XenForo Enhanced Search - add-on sẽ thay thế hệ thống tìm kiếm mặc định trên XenForo và có nhiều ưu điểm vượt trội bằng cách tận dụng Elasticsearch. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Elasticsearch trên Centos và cấu hình cho XenForo Enhanced Search.

Gỡ bỏ những bản Elasticseach đã cài đặt (nếu cần):
Code:
yum remove elasticsearch

Cài đặt Elasticsearch 6.x (dùng cho XenForo Enhanced Search 1.1.8 trở lên)
Import KEY:
Code:
rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tạo thêm file repo nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo và cho vào:
Code:
[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Tiếp đến là cài đặt Java, tối thiểu là bản v8:
Code:
yum -y install java-1.8.0-openjdk

Cài đặt Elasticsearch 6.x:
Code:
yum -y install elasticsearch

Chỉnh sửa file /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml, có thể dùng lệnh nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml, thêm vào cuối file:
Code:
cluster.name: abcxyz
network.host: localhost
http.port: 9200
Bạn thích đặt gì cho cluster.name cũng được, đây sẽ là Index name để bạn cấu hình add-on XenForo Enhanced Search.

Chỉnh sửa Xms và Xmx trong file /etc/elasticsearch/jvm.options, đây sẽ là lượng ram cho Elasticsearch, có thể dùng lệnh nano /etc/elasticsearch/jvm.options
Code:
-Xms512m
-Xmx512m
Tùy vào cấu hình cũng như số lượng bài viết trên diễn đàn của bạn mà sẽ set những thông số khác nhau, diễn đàn có số lượng bài viết ít thì 128m cũng đủ rồi. Mình có thấy một diễn đàn vài triệu bài viết thì dùng 2GB.
Lưu ý: Xms và Xmx phải có cùng dung lượng.

Chạy những lệnh bên dưới để khởi động cũng như thêm Elasticsearch vào hệ thống:
Code:
service elasticsearch start
Code:
systemctl daemon-reload
Code:
systemctl enable elasticsearch.service
Code:
systemctl start elasticsearch.service

Kiểm tra Elasticsearch hoạt động bình thường hay không (sau khi chạy những dòng lệnh trên khoảng 1 phút):
Code:
curl -XGET 'localhost:9200'
Nếu hiển thị giống bên dưới thì OK rồi đấy:
Code:
{
 "name" : "xxxxxx",
 "cluster_name" : "xxxxx",
 "cluster_uuid" : "ZLDl3yghRIa6MBvRGLBPzg",
 "version" : {
  "number" : "6.0.0",
  "build_hash" : "8f0685b",
  "build_date" : "2017-11-10T18:41:22.859Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "7.0.1",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "5.6.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "5.0.0"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Đối với XenForo 1.x thì các bạn làm thêm những bước bên dưới để sử dụng tính năng Use dynamic scripting in Elasticsearch:
Chạy lệnh:
Code:
mkdir /etc/elasticsearch/scripts/
Code:
cp -a /path/to/xenforoinstall/library/XenES/_scripts/*.groovy /etc/elasticsearch/scripts/
Lưu ý: thay đường dẫn cài đặt XenForo /path/to/xenforoinstall/


Công việc của bạn còn lại là cài đặt add-on XenForo Enhanced Search và điền Index name vào nữa thôi. Để tải XenForo Enhanced Search thì bạn có thể ghé vào đây.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top