Anh chị em Việt Nam
COME AS GUESTS. STAY AS FAMILY.
Resource icon

Mini-me posts in threads 1.0.0 RC2

No permission to download

dinhphucv

Well-known member
Staff member
Administrator
Moderator
Uploader
XF Premium
Credits
11.272
  • Addicted
  • Can't stop!
  • Keeps coming back
dinhphucv submitted a new resource:

Mini-me posts in threads - Adds link to mini-me to display users posts in a thread

This add-on adds a hyperlink to the mini-me icon in the thread list view. Clicking on the mini-me icon lists all the posts that user has made in that thread.

This has been designed as an XF2 replacement for the CTA-mini-me-posts-in-thread add-on from XF1.
https://xenforo.com/community/resources/cta-mini-me-posts-in-thread.3671/
Read more about this resource...
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 1)

Chủ đề tương tự

Chủ đề thịnh hành

About us

VietFriend community được xây dựng với mục đích kết nối mọi người lại với nhau, là nơi để giao lưu, học hỏi và chia sẻ mọi thứ trên đời.
Top